Klauzula informacyjna RODO

Treść klauzuli informacyjnej RODO

Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1,
  18 – 230 Ciechanowiec, reprezentowana przez Burmistrza Ciechanowca.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres email: iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45 wew. 35.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z systemu do komunikacji między mieszkańcami a Urzędem Miejskim w Ciechanowcu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody osoby której dane dotyczą). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 5. podmioty obsługujące Administratora w zakresie outsourcingu usług, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia, w tym BIT Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Warszawie (00–854), przy al. Jana Pawła II 23, która utrzymuje oraz udostępnia System
 6. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo
  do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz  prawo
  do przenoszenia danych osobowych;
 8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   RODO;
 9. Podanie danych jest niezbędne do utworzenia konta w systemie do komunikacji.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.